E-fwletin FSA Cymru #5 (Mehefin 2019)

FSA cymru news blogs

Croeso i’r pumed rhifyn o’n cylchlythyr. Gobeithio ein bod ni wedi ateb eich holl gwestiynau isod. Os nad hynny, anfonwch e-bost at: cymru@fsf.org.uk

Ailfrandio FSF Cymru

Ddydd Iau, 22 Tachwedd 2018, cafodd aelodau o’r Ffederasiwn Cefnogwyr Pêl-droed a Supporters Direct gyfarfod i gwblhau’r broses o uno’r ddau sefydliad.

Ers hynny, rydym wedi bod yn gweithio fel un sefydliad, er bod y gwaith yr oedd yr FSF a’r SD yn ei wneud wedi parhau o dan y brandiau penodol hynny.

Y tu ôl i’r llenni, fodd bynnag, mae staff y ddau sefydliad wedi dechrau cydweithio o dan yr un to. Un Cyngor Cenedlaethol etholedig sy’n ein llywodraethu, a hwnnw’n ei dro yn ethol ein Bwrdd ni.

Dros y chwe mis diwethaf, mae’r Bwrdd wedi bod yn cnoi cil dros enw’r sefydliad newydd. Y penderfyniad oedd Cymdeithas y Cefnogwyr Pêl-droed.

Bydd gan FSA Cymru ei logo unigryw ei hun cyn hir, a byddwn ni’n defnyddio hwnnw yn ein holl gyhoeddiadau yn y dyfodol. (gweler uchod)

Adolygiad Llysgenhadaeth y Cefnogwyr o daith Croatia a Hwngari

Cafwyd dau ganlyniad siomedig tu hwnt ar y cae, a hynny’n golygu ein bod yn wynebu talcen caled i gyrraedd brig y grŵp anodd yma. Ond roedd hon yn daith gofiadwy i’r cefnogwyr, a gafodd fwynhau’r croeso cynnes a’r tywydd cynhesach fyth.

O ran gwaith Llysgenhadaeth y Cefnogwyr, dyma’r prysuraf inni fod erioed, ac o gryn dipyn. Roedd dwy gêm oddi cartref mewn cyfnod mor fyr wastad am wneud pethau’n anodd, ond drwy lwc roedden nhw’n weddol agos at ei gilydd yn ddaearyddol, er bod y ffin y tu allan i ardal Schengen, a bod hynny wedi achosi tipyn o oedi.

Yn Zagreb y dechreuodd gwaith y Llysgenhadaeth, gan fod llawer o gefnogwyr Cymru yn aros yno. Doedd gan y rhan fwyaf ddim tocynnau i’r gêm, ac roedd hi’n brysur iawn wrth i bobl geisio dod o hyd i docynnau.

Welsh fans2Y diwrnod wedyn, fe aethom ni i’r cyfarfod diogelwch yn y stadiwm yn Osijek. Wrth gael ein tywys o gwmpas, roedd pethau wedi gwella ers inni ymweld y tro diwethaf, gyda’r seddi wedi’u trwsio, allanfa newydd wedi’i chreu, toiledau dros dro wedi’u gosod, a stondin luniaeth fechan yn cael ei hadeiladu. Ond roedd cynrychiolwyr UEFA yn dal i gytuno â ni nad oedd safon y stadiwm yn ddigon da, ac nad oedd hi’n addas i’w diben. Ond â ninnau ar drothwy’r gêm, doedd dim amdani ond derbyn y sefyllfa.

Daeth diwrnod y gêm ei hun ac fe gyrhaeddodd cannoedd heb docynnau, neu gyda thocynnau roedden nhw wedi’u cael gan gyfeillion neu drwy ffyrdd eraill. Ni chafodd y cefnogwyr hyn fynd i mewn gan fod enwau pobl eraill ar y tocynnau, er inni rybuddio ynghylch hynny. Cafodd llawer eu gadael y tu allan, rhai ohonyn nhw’n ddig, a rhai yn ein beio ni, yr heddlu neu’r Gymdeithas Bêl-droed. Ond fe aethon nhw i chwilio am y bariau ymhen hir a hwyr. Fe gawson ni adroddiadau am bobl oedd wedi colli bagiau, eiddo, a phasborts, ond yn ffodus fe ddaeth pawb o hyd i’w pethau, ac yn ein blaenau â ni i Budapest.

Roedd tua 2,500 o gefnogwyr Cymru yn Budapest, a drachefn doedd gan y rhan fwyaf ddim tocynnau i’r gêm. Ond roedd hi’n un parti mawr yno, a dim ond ambell ddigwyddiad bach yn tarfu ar bethau. Roedd ardal y “ruin bars” yn gwrthod mynediad i bawb oedd yn gwisgo crys Cymru. 

Unwaith eto, roedd y llinell ffôn yn brysur iawn, gyda chefnogwyr yn gobeithio y gallen ni eu helpu nhw i gael tocynnau. Ond pobl wedi colli pethau oedd y broblem fwyaf cyffredin. Y digwyddiad mwyaf difrifol oedd galwad ffôn gan ddynes yng Nghymru yn dweud bod ei gŵr wedi’i arestio ac a allen ni helpu. Roedd ffrindiau ei gŵr wedi ei ffonio hi i roi gwybod, ond er inni ddefnyddio ein holl gysylltiadau wnaethon ni ddim dod o hyd i’r dyn hwn tan y diwrnod wedyn. Doedd yr heddlu ddim wedi ei arestio, dim ond ei roi mewn cell i gysgu am ei fod yn feddw, cyn ei roi mewn tacsi a’i anfon yn ôl i’w westy. Felly doedd dim llawer i boeni yn ei gylch.   

Roedd hi’n stadiwm fodern, a’r holl gyfleusterau’n wych. Daeth sawl un yno eto gyda’r enw anghywir ar y tocyn, ond roedd pethau’n dawelach o beth tipyn wrth y gatiau, ac roedd stiwardiaid a heddlu Hwngari’n dda.

 Fe gafodd y Gymdeithas Bêl-droed sioc wrth weld cynifer o gefnogwyr a ddaeth i’r gemau gyda thocynnau gan aelodau eraill. Maen nhw wedi dweud y byddan nhw’n cysylltu â phawb a gafodd eu dal yn ystod y ddwy gêm, ond dydyn nhw heb benderfynu eto beth fydd y gosb. Mae’n deg dweud bod llawer o gefnogwyr yno heb docynnau a hwythau wedi bod yn cydymffurfio â’r cynllun ffyddlondeb – dim ond nad oedden nhw wedi bod i ddigon o gemau i gael tocynnau i’r gemau hyn. Nhw fydd yn fwyaf dig gyda’r arfer hwn o ‘gynaeafu’ tocynnau. Fe all fod goblygiadau i bawb yn gêm Slofacia, gyda’r Gymdeithas Bêl-droed yn trafod sut i ddosbarthu’r tocynnau. Ond er mwyn i’r system weithio’n iawn, mae’n rhaid gwneud rhywbeth.

FC CYMRU sioe gylchgrawn newydd sbon pêl-droed Cymru

FC CymruBu’r hogiau’n ffilmio yn Croatia a Hwngari, gan roi rhywfaint o sylw i waith Llysgenhadaeth y Cefnogwyr a llawer o’r pethau a wnaeth cefnogwyr Cymru yn ystod y daith. Dolen Youtube.

 Cyfarfodydd y dyfodol

Byddwn yn bresennol yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol yr FSA ddydd Sadwrn, 29 Mehefin yn y Royal National Hotel yn Llundain.

Rhwng 3 a 7 Gorffennaf byddwn yn mynd i gyfarfod cyffredinol chwemisol Cefnogwyr Pêl-droed Ewrop (FSE) yn Lisbon, Portiwgal. Mae gennym ni sedd ar y bwrdd ar hyn o bryd, a bydd cyfle inni gael ein hail-ethol eleni.

Ar Orffennaf 26, byddwn yn mynd i gyfarfod o’r gwledydd cartref yn Belfast, cyfarfod sy’n cael ei drefnu gan sefydliad cefnogwyr Gogledd Iwerddon, AONISC (uniad o glybiau cefnogwyr Gogledd Iwerddon).